fredag 31 januari 2014

Historiska händelser nu och då 31 Januari

1917 – Som ett led i sin krigföring meddelar Tyskland USA och andra neutrala stater att det, under det rådande första världskriget, ämnar återuppta det oinskränkta ubåtskriget, vilket innebär att tyska ubåtar är fria att sänka varje fartyg de uppbringar, utan förvarning eller hänsyn till antalet människoliv som kan gå till spillo eller deras nationalitet. Denna taktik har tyskarna använt under våren och sommaren 1915 och från och med dagen därpå återupptas den, för att användas fram till krigsslutet 1918.

I enligt med Haagkonventionerna av 1899 och 1907 förmodades ubåtar ge handelsfartyg förvarning om att ubåten avsåg att angripa dem, för att ge fartygens besättning möjlighet att undsätta sig. Under första världskriget visade sig dessa regler vara svåra att följa.

Att sänka handelsfartyg utan förvarning kom att betecknas oinskränkt ubåtskrig och tillämpades av tyska ubåtar under stora delar av första världskriget. Den tyska ubåtskrigföringen kom att bli en av de officiella orsakerna till USA:s inträde i första världskriget 1917.1967 – Den svenske barnpsykiatern Gustav Jonsson utger sin doktorsavhandling, som handlar om de barn (framförallt pojkar) i åldrarna 7–15 år, som tas om hand i barnbyn Skå på Färingsö utanför Stockholm. Häri lanserar han begreppet socialt arv, som en förklaringsmodell till varför barnen har hamnat på glid i samhället, nämligen att deras föräldrars sociala svårigheter ”går i arv” till barnen.

Barnbyn Skå startade 1947 av Stockholms barnavårdsnämnd som ett alternativ till dåtida barnavårdsinstitutioner, då alarmerande rapporter och undersökningar påvisade inhumana uppfostringsmetoder på dessa, såsom straff och aga. Inriktningen var pojkar och flickor i åldrarna 7-15 år med en neurotisk och psykopatisk problematik, vilken manifesterades genom ett avvikande asocialt beteende med missbruk, vagabondisering, våld och stölder som följd. Tolv stugor byggdes varav en användes som matsal och nio nyttjades som barnstugor där sju barn inrättades i varje stuga tillsammans med en husfar och en husmor. Stugidén byggde därför på tanken att barnen i en trygg miljö skulle få möjlighet att bearbeta tidigare konflikter med ställföreträdande föräldrar och på så sätt erhålla nya erfarenheter.

Bland de kända föreståndarna fanns Gustav Jonsson och Bengt Börjeson.

Barnbyn har liksom samhället varit i konstant förändring och utveckling ända sedan starten och har omvandlat, omdanat samt omformulerat sin verksamhet vid flera tillfällen under årens lopp. Under sina 57 verksamma år har Barnbyn Skå har haft ett stort inflytande inom den öppna barn- och familjevården både i Sverige och internationellt. Inom nordisk barnpsykiatri har institutionen spelat en ledande roll vid utvecklingen och introduktionen av nya psykoterapeutiska metoder. I begynnelsen framhöll Gustav Jonsson att Barnbyn Skås främsta uppgift var att ta hand om samhällets mest utsatta människor, ett ideologiskt och etiskt ställningstagande Barnbyn Skå höll fast vid in i det sista.

Den sista juni 2005 stängde Barnbyn Skå portarna efter, med några få undantag, en ständigt pågående verksamhet sedan 1947.


Vi firar födelsedag:
1930Joakim Bonnier, svensk racerförare (död 1972)

 
1942Evy Palm, svensk långdistans- och maratonlöpare
 

1956John Lydon, brittisk musiker, sångare i gruppen Sex Pistols med artistnamnet Johnny Rotten


1981Justin Timberlake, amerikansk popsångare


1982Elena Paparizou, svensk-grekisk sångare, fotomodell och skådespelare
Vi lämnade er:
1976Evert Taube, 85, svensk författare, konstnär, trubadur och kompositör (född 1890)1994François Bronett, 61, svensk cirkusdirektör (född 1932)
Allt för nu

Vi är överallt

Inga kommentarer: